Zdaniem ekspertów, polski bukmacher Mostbet to rzetelny i zaufany partner na rynku zakładów sportowych i kasyn online. Zasób ten wyróżnia się korzystnymi kursami, szeroką gamą wydarzeń, różnymi bonusami i ofertami specjalnymi, darmowymi zakładami, darmowymi spinami i kodami promocyjnymi od Mostbet. Jeszcze więcej emocji z gry zyskasz pobierając naszą aplikację mobilną.

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem polentex.pl w zakładce sklep jest prowadzony przez POLENTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-557) przy ul. Narwickiej 19B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000124267, NIP: 584-030-48-39, REGON: 190048321.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  a także przedsiębiorca korzystający z uprawnień konsumenta tj. przedsiębiorca zdefiniowany w art. 3855 kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca – POLENTEX Sp. z o.o.
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym polentex.pl/sklep
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: POLENTEX Sp. z o.o., ul. Narwicka 19B, 80-557 Gdańsk.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@polentex.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (58) 340-35-16
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
  a) PLN: PL68114010650000426125001004, b) EUR: PL25114010650000426125001002.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 7.00-15.00.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na towary, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Internet Explorer lub Firefox, Safari.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • obsługa plików cookies.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta
 3. Ceny na stronie internetowej Sprzedawcy podane w złotych polskich lub innej walucie kraju kupującego, są cenami końcowymi, co oznacza, że zawierają podatek do towarów i usług w wysokości obowiązującej w chwili składania zamówienia, chyba że przy danym produkcie określono inaczej. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością Sprzedawcy. Dla każdego rynku na którym dostępna jest sprzedaż online sprzedawca zastrzega prawo przyjmowania zapłaty wyłącznie w oficjalnej walucie danego Państwa, udostępniając możliwe do wyboru opcje podczas dokonywania zakupu.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
 8. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych
  i aktualnych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku
  w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.
 5. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
 6. Czas realizacji zamówienia dla płatności kartą liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

Płatności

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod zapłaty za zamówiony towar:
  a) Przelewem – rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego.
  b) Przelew 14 dni – forma płatności dostępna dla przedszkoli, szkół, urzędów itp. ale tylko po otrzymaniu przez Sprzedawcę kopii dokumentów (NIP, REGON, KRS), które należy przesłać na adres : sklep@polentex.pl.
  c) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24/PAYpro: Karty płatnicze, szybki przelew, Blik, Google Pay, Apple Pay.
 2. Zamówienie jest realizowane przez Sprzedawcę po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym sprzedawcy. W przypadku braku płatności przez Kupującego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, chyba że strony ustalą inaczej.
 3. Po wyborze formy płatności przelewem bankowym, na adres e-mail kupującego zostaną wysłane dane do przelewu.
 4. Kupujący ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli cześć towarów jest niedostępna. Rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem poinformowania Sprzedawcy o takiej decyzji przed realizacja przez Sprzedawcę pozostałej (dostępnej) części zamówienia.

Dostawa

Kupujący wybiera sposób dostawy w momencie składnia zamówienia. Dostępnymi sposobami dostawy zamówienia są:

 • Dostawa za pośrednictwem firm kurierskich takich jak: DPD, FedEX, ROHLIG SUUS i innych. Szczegółowe warunki dostaw regulują dokumenty publikowane w kanałach komunikacji poszczególnych dostawców i mogą ulegać zmianie niezależnie od działań Sprzedającego, za co nie bierze on odpowiedzialności.
 • odbiór osobisty w siedzibie Polentex Sp. z o.o. (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia)

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towaru powiększoną o koszty transportu.

 1. Sprzedawca będzie dążył, aby termin dostawy wyniósł do 10 dni roboczych. Jest to czas, który Sprzedawca potrzebuje, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę.
  W przypadku braku towaru lub niemożności terminowego zrealizowania zamówienia z innego powodu, kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 2. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z magazynu Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie.
 3. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie produktu na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu w formie faktury, która zostanie doręczony do Kupującego drogą mailową.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 10 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje
  i zwroty”.
 6. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 7. Przy wyborze dostawy „odbiór osobisty” na życzenie kupującego towar może zostać przygotowany do transportu poprzez spakowanie towaru na palecie bezzwrotnej. W takim wypadku Sprzedający pobiera opłatę za paletą. O kosztach palety/ paletach i kosztach pakowania Kupujący zostanie powiadomiony przed przyjęciem zamówienia.
 8. W sytuacji, gdy kupujący wybrał formę dostawy inną niż odbiór osobisty, a następnie nie odebrał towaru, towar zostaje zwrócony do Sprzedawcy. Kupujący w takim przypadku może odebrać osobiście towar u Sprzedawcy pokrywając dodatkowy koszt transportu zwrotnego.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła
  w posiadanie rzeczy. Po upływie od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny 14 dni terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, termin od odstąpienia od umowy wygasa. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane na adres e-mail: sklep@polentex.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie,
  o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.05.2014 r. –
  o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Zwracany towar należy wysłać do siedziby Sprzedawcy znajdującej się w Gdańsku (80-557) przy
  ul. Narwickiej 19B.
 6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie do obniżenia zwracanej kwoty
  o równowartość towaru uszkodzonego.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
  w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 1. Prawo odstąpienia od umowy uregulowane w punkcie 1 dotyczy wyłącznie kupujących będących konsumentami.

Obowiązek dostarczenia towarów bez wad

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad.
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawcę nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 1. Sprzedawca zastrzega, iż powyższe postanowienia dotyczą jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym
  z działalnością zawodową lub gospodarczą. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunkach między przedsiębiorcami.
 1. Poza wypadkami wskazanymi powyżej, Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonych przez kupującego należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: braku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, opłaconego z góry przed jego realizacją, które skutkuje anulowaniem zamówienia; uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy; uznania gwarancji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy; odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w taki sposób, w jaki dokonano płatności i na te same dane.

Reklamacja

 1. Towar zakupiony na stronie: polentex.pl w zakładce sklep można reklamować za okazaniem dowodu zakupu, drogą internetową (e-mail) lub tradycyjną formą pisemną. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
 1. W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres e-mail: zgłoszenie reklamacji wraz z opisem uszkodzenia towaru, numerem zamówienia oraz w miarę możliwości zdjęcia uszkodzonego towaru uwidaczniającego uszkodzenia.
 1. W celu zareklamowania towaru tradycyjną drogą pisemną należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) wraz z opisem uszkodzenia towaru, numerem zamówienia oraz w miarę możliwości zdjęcia uszkodzonego towaru uwidaczniające uszkodzenia.
 1. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe na podstawie czynności dokonanych zgodnie z pkt 2. lub 3. niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zwróci się do kupującego o przedstawienie towaru do dyspozycji Sprzedawca w stanie i miejscu umożliwiającym jego oględziny.
 1. W przypadku stwierdzenia usterki, towar zostanie poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą.
 1. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione kupującemu najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną można reklamować na adres e-mail: sklep@polentex.pl opisując usterki związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu pod adresem www.polentex.pl/polityka prywatności.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow;
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
  z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
  w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Zmiana Regulaminu może w szczególności dotyczyć:
 • danych Sprzedawcy
 • zmiany sposobu zamawiania towarów uwarunkowania wymogów technologicznymi
 • zmiany sposobu płatności za towary oraz dostawy towarów
 • zmiany czasu realizacji zamówienia
 • zmiana Regulaminu może być spowodowana koniecznością dostosowania dotychczasowych zapisów do zmian prawnych
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: polentex.pl/sklep w zakładce Regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.